Учителя: Бог е Любов


love

„Ще разгледам Любовта от четири гледища: като стремеж, като чувство, като сила и като принцип. Любовта като стремеж действа в сърцето, като чувство – в душата, като сила – в ума и като принцип – в духа. А това е целият цикъл на човешкото развитие от начало до край.

Сега настъпва второто проявление на любовта, проявлението й като чувство, което действа на душата. Това е по-висока степен на проявление на Любовта. Чувството се проявява между приятели и братя. Следователно, всеки, който има приятел, брат, трябва да е минал през първия огън на любовта. Докато не стане това, не можеш да изпиташ второто проявление. Братството е основано на любовта като чувство, чието проявление е в душата. Чрез чувството става поляризирането.

Стремежът – това са корените във физическия свят, а чувството – това са клоните. Стремежът върви към центъра на земята, а чувството – към Бога.

Любовта като сила се проявява само в светиите, в Христа, в хора, които са готови да защищават една Божествена кауза. Не можеш да имаш любовта, ако в тебе няма ум. Ето защо, всички онези, които са възприели истината и искат да защищават любовта, имат силата на Христа, силата на светиите и запечатват любовта си със жертви.

Любовта като принцип встъпва едва сега в света. Тя обгръща всичко. До любовта като сила има и омраза, и привличане, и отблъскване, и гладене и дращене. В любовта като принцип няма никакво противоречие. Тя примирява всички противоречия в света. За нея няма зло, а всичко е добро, възвишено. Всеки от вас, който иска да разбере смисъла на живота, не трябва да бяга от него, а трябва да премине през всичките му стадии, а именно, през корените, през клоните, през цвета, който е силата на любовта, и да опита плода му, който е принципът на любовта. Като минеш последователно през корените, клоните и цвета на любовта, ще дойдеш най-после в принципа – до плода на любовта, и той ще ти даде смисъла. Там е безсмъртието – свят, в който няма смърт, а има възкресение. За тази Любов се казва в Писанието, че тя е връзката на съвършенството.

И тъй, вие не можете да разберете любовта, докато не разберете своето сърце, докато не разберете елементите и силите, които се крият в него. Вие не можете да разберете любовта, докато не разберете чувствата, елементите и способностите на вашия ум. Вие не можете да разберете любовта, докато не разберете стремежите и силите на вашия дух. Изучаването на любовта е една велика наука, с която новото небе и новата земя ще се занимават. Любовта е първият велик принцип на Бога, чрез който Той се проявява.
….
Някой ти казва: – Аз те обичам. – С какво? Със стремежа ли, с чувството, със силата или с принципа на любовта? Те са различни положения. Не трябва да лъжем.
Сега да се върнем към основния закон: „Бог е Любов”. Вложете в себе си мисълта: Бог е Любов в Неговото първично проявление. Разберете ли тоя първи принцип, ще разберете всички последващи принципи; не разберете ли първия принцип, нищо друго не можете да разберете.

Следователно, на всинца ви препоръчвам да се върнете към първия принцип, да разберете Бога като Любов. Схванете ли първия принцип, ще схванете и втория – принципът на мъдростта или на вярата. Любовта е принципът на сърцето и душата, а вярата – на ума и на духа. Това е поляризиране. Вярата произтича от Любовта. Тя е втори принцип. Теософите го наричат „будхи”, еманация на втория Логос, който създава условия за живот. Само умът, интелигентността, може да създаде истински условия за правилния, възрастващия живот. Само умният, интелигентният човек може да се развива правилно. Глупавият не може. Някои ще кажат: Знанието възгордява. Не, знание без любов възгордява, а знанието с любов облагородява. Знание без първия принцип възгордява, т.е. става болезнено. Англичаните казват: Горделива плът, болезнена плът, т.е. такава, която не може да се лекува. То се отнася за човек, който много знае, но у когото няма любов.

И тъй, този Господ, когото туряме за основа на сърцето, на душата, на ума и на духа, това е Бог на Любовта. Той е основата на любовта. Като обиколи любовта през всички тези места, образува се цял един кръг. Следователно, пренасяйте любовта си от сърцето в душата, от душата в ума, от ума в духа и се съединете с Бога. Това са четири велики свята. Сърцето – това е астралният свят; душата – това е християнският рай – теософите го наричат „девакан”; а любовта като сила – това е менталният свят. Като влезете в умствения свят, там ще срещнете същества, които се занимават с любовта като сила. Любовта като принцип – това е светът на духа, т.е. Божественият свят. Като влезете в този свят, ще се качите при Бога и само там, по един опитен начин, ще можете да разрешите всички мъчнотии и ще разберете дълбоките причини на всичко, което става сега. Сега не се взирайте да видите нещо. Отвънка нищо няма да видите, но отправете ума, мисълта си към душата си.

Сега искам от вас да мислите, да се стремите, да имате горещи сърца, да бъдете герои, да не ви е страх от Любовта. Всички да сте пълни с чувства, а да не сте като баби. Искам да бъдете философи, а не да предъвквате, кой какво казал, кой учен как мисли по този или онзи въпрос, и т.н. Бих желал всички да имате сърца, души, умове, които да действат. Като се срещнем тогава, ще има между нас пълна обмяна. Това е новото учение. Всичко старо да се забрави. Не се противете, не спорете. Нямаме време за спорене. Ще кажете: Еди-кой си вол оставил там нещо от своите извержения. Това го зная. Кажете си: Всеки от нас има велика мисия в света. Трябва да бъдем герои, да бъдем по образ и подобие на Бога, и тогава всички наши братя, заминали преди милиони и милиарди години, ще се съединят с нас. Тези братя са: серафимите – братя на Любовта; херувимите – братя на хармонията; престолите — на волята; господствата – на радостта, интелигентността; силите – на движението и растенето; властите – братя на външните форми, изкуството; началствата – братя на времето, състоянието и такта; архангелите – на топлината и огъня; ангелите — носителите на живота и растителността, които приготовляват живота. Последният – десетият чин ще заемат напредналите човешки души. Да се съединим с тези братя! Всички заедно ще засвирим и тогава ще чуем Христовия глас: “Елате вие, деца, благословени от Отца моего, и наследете новото царство, новото небе и новата земя на Любовта, които съм приготвил за вас.“

Това е учението на Любовта!

***

Моля сподели тези думи със своите приятели, за да вдъхновят и тях. Благодаря ти!

Части от беседата „Любовта“, държана в София на 27 февруари, 1921 г.

Източник и връзка към пълната беседа: http://beinsa.bg/beseda.php?id=348

You may also like...