Паневритмия


Panevritmiya

Думата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всичко, все, всеобщ;“Ев” или “еу” е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света. А “ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

Смисълът на думата “паневритмия” най-често се предава чрез израза: “висш космичен ритъм”.

Що е тогава “Паневритмия”? Това е велика всемирна хармония на движението.

Има космичен ритъм, който лежи в основата на живота. Това е онзи творчески ритъм, който е създал всичко, който организира всичко, който всичко претворява и гради. Под действието на това космично движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действуващите принципи в космоса. Изразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона и пр.

Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия. Движенията на Паневритмията са взети от природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.

Ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се постига чрез паневритмичните упражнения. Движенията на Паневритмията не са произволни, но са взети от ритъма, който лежи в основата на космичния живот. Когато човек прави тези упражнения, той се хармонизира с цялото Битие и затова получава нещо ценно от него.

Ритмичните упражнения действат благотворно, защото тогава влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат по-силно действие.

Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тези упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември.

Паневритмията подразбира най-икономичните движения, не сложни, но целесъобразни движения, с които се постига най-голям резултат.

Движенията при Паневритмията са извлечени от самата Природа. Те са от такъв характер, че човек при тях става способен да черпи изобилно от неизчерпаемия резервоар на сили в Природата и с това да внесе нови жизнени струи във всичките си органи и системи и нови подтици, нови свежи сили в своите мисли, чувства и постъпки.

Чрез някои гимнастически упражнения ние приемаме запаси от земния магнетизъм в себе си. Човек периодично трябва да се свързва със земните и слънчевите сили. При будно съзнание когато ръката е насочена нагоре, човек се свързва със слънчевите сили, а когато тя е насочена надолу – със земните сили. Тогава човек приема добрите енергии от земята, а непотребните, дисхармоничните енергии предава на земята.

Когато правите тези упражнения, веднага ще почувствате прииждане на енергия и доволство. Всеки недоимък на енергия прави човека недоволен. За да се улеснят двата процеса – вземане и даване – които се извършват в паневритмичните движения, при тях трябва да участва съзнанието. Това е условие за целесъобразна обмяна между човека и околната Природа. Защото характерът на енергиите, които човек изпраща и приема, зависи от будността на съзнанието, от идеята, която занимава човека при движението.

Ето защо, паневритмичните упражнения не са механични гимнастики, но една дейност, в която вземат участие всички сили на човешкото естество: физически, духовни, умствени и Божествени. Всички тези сили при Паневритмията са в будност, творчество, активност и в състояние на възприемчивост. Ето защо, при тези упражнения трябва да се мисли. Всяко движение без мисъл няма смисъл. При тях е нужно едно вътрешно концентриране. При движенията силата на човека седи в концентрирането.

Всяка идея, всяко душевно качество съответства на известно движение. Има движение на доброто. Има движение на милосърдието. Има движение на справедливостта. Любовта си има свои линии на движение. Няма добродетел, която да няма линии на движение. Човек трябва да учи това. Той трябва да прави опити веднъж, дваж, 10 пъти, сто пъти и пр. додето намери кои линии на движения отговарят на дадена добродетел. На тази основа е изградена и Паневритмията.

Действието на тези движения се усилва още повече, понеже се придружават и с музика. Особено е силно действието на Паневритмията, понеже в нея имаме музикална мисъл! Музикалната мисъл прониква дълбоко.

Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и Духа.

Когато човек почне да мисли право, той ще има и хубави движения. Всеки човек като се движи, има специфична красота в неговите движения, които зависят от неговия характер.

В Природата има съответствие между всички неща. И то се основава на единството, което лежи в основата на цялото Битие.

В Паневритмията има съответствие между тон, форма, движение, цвят, число и идея.

Ето защо и музиката при Паневритмията не е произволна, но строго съответствува на движенията от една страна и от друга страна на идеята, вложена в тях. И само когато има това съответствие, тези движения имат мощно, магично действие; тогава движенията стават вече носители на тези идеи. Именно, благодарение на това съответствие между движение и идеи, тези движения стават въплътена идея! Те проникват самия изпълнител. Проникват във всичките му органи, внасят в тях обнова, живот!

При движенията съзнанието трябва да е концентрирано върху тях и върху определени идеи. Тогава движенията, които правим стават като израз на това, което мислим. По този начин мислите, идеите се превеждат просто в известен ред красиви движения! Чрез този един вид език ние изразяваме външно вътрешния живот, живота на душата. Когато има такова съответствие между идеята и движението, тогава всяко движение внася радост, бодрост, живот. То твори в нас и вън от нас в света!

По всички изнесени до тук причини личи, че чрез Паневритмията, освен че се постига духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на характера, се влива и живот, здраве, сила във всички органи на тялото! Ето защо Паневритмията подмладява!

Моля сподели тази статия с приятелите си, за да бъде полезна и на тях. Благодаря!

Използвана литература:
1. Беинса Дуно, “Паневритмия”, 1938г.
2. Беинса Дуно, “Слънчеви лъчи”, 1942г.
3. Учителят “Разговори при Седемте Рилски Езера”, 1993г.
4. Учителя Беинса Дуно “Акордиране на човешката душа” 2том, 2000г.

Източник: Паневритмия

You may also like...